Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 3:24

24NJé kəl ta je kɨ ta Luwə tɨ pətɨ, ɨlə ngɨre dɔ Samyəl tɨ nu kɨ njé re goe tɨ, əli ta dɔ dɔ kagɨ lo tɨ kɨ jisi me tɨ ɓone kɨn kəte.