Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 3:26

26E kɨ mbata ləsi kəte, ə Luwə tḛḛ-n kɨ ɓəə ləne, ɨle adɨ səsi mba kadɨ njangɨ dɔsi, kɨ ta kul ra kɨ ra adɨ na na ɨyə̰ go rəbɨ njɨyə je ləne kɨ majal kɔ.»