Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 3:5

5NJe nja koy go̰-de, ga mene tɨ kadɨ n-a nɨngə nḛ madɨ jide tɨ.