Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 4:1

Pɨyər əi kɨ Ja̰ ai no̰ njé gangɨ ta je tɨ lə Jɨpɨ je

1Lokɨ Pɨyər əi kɨ Ja̰ ɨsɨ əli ta kosɨ dɨje tə kəl ba ɓəy ə, njé kɨjə nḛ məsɨ kadɨ-kare je kɨ madɨ nɨm, kɨ bo kɨ dɔ kəy kaw-naa tɨ nɨm ta kɨ dɨje madɨ kɨ mbo̰ ɓutɨ tɨ lə Sadusɨ je, tḛḛi kɨ rɔde tɨ hɔy.