Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 4:10

10Majɨ kadɨ səi pətɨ gəri ay njay taa dɨje pətɨ kɨ Isɨrayəl tɨ ka, kadɨ gəri majɨ tɔ: E me tɔ Jəju Kɨrɨsɨ kɨ Najarətɨ tɨ ə jɨ ra-n nḛ kɨn. E kɨ ta kul Jəju wa kɨ ɓəi-e dɔ kagɨ-dəsɨ tɨ ə Luwə ade ḭ taa dan njé koy je tɨ wa kɨn ə, dɨngəm kɨn a-n ta no̰si tɨ, kɨ rɔ kɨ nga.