Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 4:17

17Nə ke ə kadɨ poyta kɨn aw kɨ kəte kəte mbo̰ dɨje tɨ al ngata. Adɨ j-uləi jije kəmde tɨ kadɨ kaw kɨ kəte no̰ kam, əli dəw madɨ ta kɨ tɔ Jəju al ngata.»