Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 4:2

2Wongɨ ra njé kɔr no̰ Jɨpɨ je ngay mbata oi Pɨyər əi kɨ Ja̰ ɨsɨ ndoi nḛ kosɨ dɨje, nɨngə əli-de əi nə: «Təkɨ Jəju ḭḭ-n lo koy tɨ wa kɨn ə, njé koy je ka a ḭḭ lo koy tɨ tɔ.»