Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 4:25

25E ḭ ə adɨ NDɨl Luwə əl ta kɨ ta kaje Dabɨdɨ kɨ ɓəə ləi ə nə: Gɨn ɓe je kɨ dangɨ dangɨ to̰i rɔ kɨ dangɨ kare be. Taa kɔjɨ ta ra je ləde to rɔde tɨ kare!