Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 4:27

27Təkɨ rɔjetɨ, e me ɓe-bo tɨ kɨn ə, Erodɨ əi kɨ Po̰sɨ Pɨlatɨ, naa tɨ kɨ gɨn ɓe je kɨ dangɨ dangɨ kɨ ngan Isɨrayəl je ɨndəi rɔde naa tɨ ɔsi ta ɓəə kɨlə ləi kɨ ay njay, kɨ e Jəju kɨ ɨmbəte tə Kɨrɨsɨ .