Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 4:29

29Ɓasɨne Ɓaɓe, oo jide kɨ ɨsɨ uləi kəmje tɨ kadɨ ɨndəi je ɓəl tɨ kɨn! Adɨ ɓəə je ləi tɔgɨ kadɨ ɨləi mbḛ ta ləi kɨ me kɨ ti katɨ.