Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 4:32

NJé kadɨ-me je ɨndəi rɔde naa tɨ

32NJé kadɨ-me je pətɨ ɨndəi rɔde naa tɨ kɨ nga̰me kɨ kare kɨ gɨr ta kɨ kare. Dəw kare kɨ ɨndə gune kɨ nḛ kɨngə ləne kɨ sɔbɨ dɔne goto, nḛ je pətɨ e ya̰de.