Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 4:7

7Adi rəi kɨ Pɨyər əi kɨ Ja̰ no̰de tɨ kɨ no̰ njé kaw-naa je tɨ, ɓa dəji-de ta əi nə: «Kɨ tɔgɨ kɨ ḭ ra ə se me tɔ na tɨ ə ɨrai nḛ kɨn ə?»