Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 5:1

Ta kɨ ngom lə Ananɨyasɨ əi kɨ Sapɨra

1Dɨngəm madɨ kare kɨ tɔe nə Ananɨyasɨ əi kɨ dəne ləne Sapɨra, gati kɨ nḛ kɨngə ləde kare tɔ.