Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 5:11

11Nḛ kɨ ra nḛ kɨn, ra adɨ njé kaw-naa je pətɨ, ɓəl rade ngay, taa dɨje pətɨ kɨ oi poyta kɨn ka, ɓəl rade ngay tɔ.