Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 5:12

NJé kaw kɨlə je rai nḛ je kɨ ətɨ ɓəl ɓəl

12NJé kaw kɨlə je rai nḛ je kɨ ətɨ ɓəl kɨ nḛ je kɨ dəw asɨ ra al ngay dan dɨje tɨ. NJé kadɨ-me je pətɨ, kawi-naa lo kare ba, gɨn pal tɨ lə Salomo̰, ta kəy tɨ lə Luwə.