Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 5:16

16Dɨje ngay ḭ ɓe je tɨ kɨ gɨdɨ ɓe-bo Jorijaləm tɨ, rəi bur bur kɨ njé mo̰y je kɨ dɨje kɨ ndɨl je kɨ majal yəti dɔde. Nɨngə pətɨ ɨngəi rɔ nga.