Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 5:24

24Lokɨ kɨ bo kɨ dɔ njé ngəm ta kəy kaw-naa tɨ əi kɨ kɨ bo kɨ dɔ njé kɨjə nḛ məsɨ kadɨ-kare tɨ oi ta kɨn nɨngə, ndɨl de a̰y ur kakɨ, adɨ dəji na ta dɔ nḛ tɨ kɨ a ra nḛ go nḛ tɨ kɨn.