Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 5:3

3Pɨyər əl-e ə nə: «Ananɨyasɨ, ra ban ə ɨyə̰ Sata̰ adɨ ur mei tɨ bore be ə? Ɔr nusɨ la lo ndɔr ləi ɨngəm, ə əl ta kɨ ngom NDɨl kɨ kay njay!