Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 5:31

31E ə Luwə un-e, ɨnde ade ɨsɨ taa, dɔ ji kone tɨ tə NGar kɨ ɨtə ngar je pətɨ taa nje kajɨ dɨje tɔ. Luwə ɨnde kadɨ kɨ, ta rəbɨ lie, Isɨrayəl je ɨyə̰i rəbɨ nḛ rade je kɨ majal kɔ, adɨ n-ɨyə̰-n go majal je ləde kɔ tɔ.