Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 5:33

33Lokɨ njé gangɨ ta je oi ta kɨn nɨngə, wongɨ rade ngay dɔ njé kaw kɨlə je tɨ, adɨ ndɨgi tɔli-de.