Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 5:37

37Goe tɨ nɨngə, Juda kɨ Galile tɨ, tḛḛ dɔ kagɨ lo ndangɨ tɔ dɨje me makɨtɨbɨ tɨ, ɔy dɨje ngay gone tɨ ra-n wongɨ. Nə e wa ka dɨje tɔli-e tɔ, adɨ dɨje kɨ goe tɨ sanəi-naa kɔ.