Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 5:39

39Nə re nḛ je kɨn ḭ rɔ Luwə tɨ ə, lo kadɨ səi a ɔgi dɔ goto. Otɨ kadɨ ɨnai rɔ kɨ Luwə.»

Lo kɨn tɨ, njé gangɨ ta je ndɨgi goe tɨ.