Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 5:5

5Lokɨ Ananɨyasɨ oo ta kɨn par ə, osɨ nangɨ, oy. Dɨje pətɨ kɨ oi poyta kɨn, ɓəl ra-de ngay.