Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 6

Kɨndə njé koo go njé kaw-naa je

1Dɔ kagɨ loe tɨ kɨn, kɔr njé ndo je ḭ kɨ dɔ made tɨ kɨ kəte kəte. Be e Jɨpɨ je kɨ njé kəl ta Gɨrəkɨ ɓai ta dɔ Jɨpɨ je tɨ kɨ njé kəl ta Ebɨrə. NJé kəl ta Gɨrəkɨ ɓai ta mbata njé ngaw koy je ləde ɨngəi nḛ kuso kɨ dɨje ɨsɨ ləbi kɨ ndɔ je kare kare pətɨ kɨn, tə ndəge je al. 2Be ə, njé kaw kɨlə je kɨ dɔgɨ gɨde e joo kawi njé ndo je kɨ naa tɨ, əli-de əi nə: «A e nḛ kɨ go tɨ al kadɨ j-ɨyə̰ ta kəl ta lə Luwə, ə jɨ təl jɨ nay ta nḛ ləbɨ tɨ. 3MBata kɨn ə, ngako̰ je je, majɨ kadɨ ɨkɔti dɨje sɨri dansi, kɨ dɨje mai najɨ ləde majɨ nɨm, NDɨl Luwə rosɨ mede nɨm, taa awi kɨ kəm-kədɨ nɨm tɔ, mba kadɨ j-ɨlə kɨlə kɨn jide tɨ. 4Be mba kadɨ j-un-n rɔje j-ɨndə ta dangɨ mbata kəl ta kɨ Luwə kɨ mbata ndo nḛ dɨje.» 5Ta kɔjɨ je kɨn nəl njé ndo je pətɨ. Be ə, mbəti Etɨyən kɨ e dəw kɨ rosɨ kɨ kadɨ-me nɨm, kɨ NDɨl kɨ kay njay nɨm tɔ. Taa mbəti Pɨlɨpɨ nɨm, Pɨrokɔr nɨm, Nɨkanɔr nɨm, Tɨmo̰ nɨm, Parmənasɨ nɨm, taa Nɨkola kɨ e dəw kɨ A̰tɨyosɨ tɨ, kɨ təl Jɨpɨ nɨm tɔ. 6Rəi səde ɔji-de njé kaw kɨlə je, adɨ əli ta kɨ Luwə mbata ləde nɨm, ɨndəi jide dɔde tɨ, njangi dɔde nɨm tɔ. 7Ta lə Luwə aw kɨ kəte par par. Kɔr njé ndo je ḭ dɔ made tɨ ngay me ɓe-bo tɨ kɨ Jorijaləm. Taa njé kɨjə nḛ məsɨ kadɨ-kare je wa ngay ka adi mede Jəju tɔ.

Awi kɨ Etɨyən lo gangɨ ta tɨ

8Etɨyən e dəw kɨ rosɨ kɨ me-majɨ nɨm, kɨ tɔgɨ lə Luwə nɨm, taa ra nḛ je kɨ dum ra kɨ nḛ kɔjɨ je kɨ ətɨ ɓəl ɓəl dan dɨje tɨ nɨm tɔ. 9Nɨngə dɨje madɨ ɨləi ngɨrə kadɨ naji ta kɨ Etɨyən. Dɨje kɨn əi njé kɨ me kəy kaw-naa tɨ lə Jɨpɨ je. Əi njé je kɨ ɓari rɔde: «Dɨje kɨ taa kɨyə̰ taa.» Adɨ əi Jɨpɨ je kɨ ḭ Sɨrən tɨ nɨm, Aləgɨjandɨri tɨ nɨm, kɨ njé kɨ ḭ Sɨlɨsi tɨ nɨm ta kɨ dɔnangɨ Aji tɨ nɨm tɔ, 10nə tɔgɨ ta kəlde asɨ go ya̰ Etɨyən tɨ al, tadɔ Etɨyən əl ta kɨ kəm-kədɨ kɨ NDɨl Luwə ade. 11Lo kɨn tɨ, awi ndogi dɨje kɨ la kɨ jide tɨ kadɨ əli əi nə: «Je wa j-o kɨ mbije kadɨ Etɨyən əl ta kɨ mal dɔ Mojɨ nɨm, dɔ Luwə nɨm tɔ.» 12Be ə, suləi kosɨ dɨje nɨm, ngatɔgɨ je nɨm, taa njé ndo ndu kun je nɨm adɨ rəi uwəi Etɨyən dɔ jie tɨ, awi sie lo gangɨ ta tɨ kɨ bo. 13Ɨndəi njé ma najɨ je kɨ ngom adɨ təti ta dɔe tɨ, əli əi nə: «Dɨngəm kam ta kə̰ə̰ ta kəl ta kɨ mal dɔ kəy tɨ lə Luwə kɨ e lo kɨ ay njay kɨn al nɨm, ta dɔ ndu kun tɨ lə Mojɨ al nɨm tɔ.» 14Təkɨ rɔjetɨ, je wa j-o ndue kɨ əl-n kadɨ Jəju kɨ Najarətɨ tɨ a tujɨ kəy kɨn, ə a yətɨ nḛ kagɨ ɓe je kɨ Mojɨ adɨ-je. 15Dɨje pətɨ kɨ lo gangɨ ta tɨ kɨ bo, uri kəmde pətɨ dɔ Etɨyən tɨ, nɨngə oi kadɨ ta kəme to tə ya̰ malayka be.