Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 6:1

Kɨndə njé koo go njé kaw-naa je

1Dɔ kagɨ loe tɨ kɨn, kɔr njé ndo je ḭ kɨ dɔ made tɨ kɨ kəte kəte. Be e Jɨpɨ je kɨ njé kəl ta Gɨrəkɨ ɓai ta dɔ Jɨpɨ je tɨ kɨ njé kəl ta Ebɨrə. NJé kəl ta Gɨrəkɨ ɓai ta mbata njé ngaw koy je ləde ɨngəi nḛ kuso kɨ dɨje ɨsɨ ləbi kɨ ndɔ je kare kare pətɨ kɨn, tə ndəge je al.