Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 6:11

11Lo kɨn tɨ, awi ndogi dɨje kɨ la kɨ jide tɨ kadɨ əli əi nə: «Je wa j-o kɨ mbije kadɨ Etɨyən əl ta kɨ mal dɔ Mojɨ nɨm, dɔ Luwə nɨm tɔ.»