Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 6:12

12Be ə, suləi kosɨ dɨje nɨm, ngatɔgɨ je nɨm, taa njé ndo ndu kun je nɨm adɨ rəi uwəi Etɨyən dɔ jie tɨ, awi sie lo gangɨ ta tɨ kɨ bo.