Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 6:13

13Ɨndəi njé ma najɨ je kɨ ngom adɨ təti ta dɔe tɨ, əli əi nə: «Dɨngəm kam ta kə̰ə̰ ta kəl ta kɨ mal dɔ kəy tɨ lə Luwə kɨ e lo kɨ ay njay kɨn al nɨm, ta dɔ ndu kun tɨ lə Mojɨ al nɨm tɔ.»