Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 6:14

14Təkɨ rɔjetɨ, je wa j-o ndue kɨ əl-n kadɨ Jəju kɨ Najarətɨ tɨ a tujɨ kəy kɨn, ə a yətɨ nḛ kagɨ ɓe je kɨ Mojɨ adɨ-je.