Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 6:2

2Be ə, njé kaw kɨlə je kɨ dɔgɨ gɨde e joo kawi njé ndo je kɨ naa tɨ, əli-de əi nə: «A e nḛ kɨ go tɨ al kadɨ j-ɨyə̰ ta kəl ta lə Luwə, ə jɨ təl jɨ nay ta nḛ ləbɨ tɨ.