Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 6:8

Awi kɨ Etɨyən lo gangɨ ta tɨ

8Etɨyən e dəw kɨ rosɨ kɨ me-majɨ nɨm, kɨ tɔgɨ lə Luwə nɨm, taa ra nḛ je kɨ dum ra kɨ nḛ kɔjɨ je kɨ ətɨ ɓəl ɓəl dan dɨje tɨ nɨm tɔ.