Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 6:9

9Nɨngə dɨje madɨ ɨləi ngɨrə kadɨ naji ta kɨ Etɨyən. Dɨje kɨn əi njé kɨ me kəy kaw-naa tɨ lə Jɨpɨ je. Əi njé je kɨ ɓari rɔde: «Dɨje kɨ taa kɨyə̰ taa.» Adɨ əi Jɨpɨ je kɨ ḭ Sɨrən tɨ nɨm, Aləgɨjandɨri tɨ nɨm, kɨ njé kɨ ḭ Sɨlɨsi tɨ nɨm ta kɨ dɔnangɨ Aji tɨ nɨm tɔ,