Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 7:1

Etɨyən əl ta no̰ njé gangɨ ta je tɨ

1Kɨ bo lə njé kɨjə nḛ məsɨ kadɨ-kare je dəjɨ ta Etɨyən ə nə: «Ta je kɨ dɨje əli dɔi tɨ kɨn, e kɨ rɔjetɨ wa ta?»