Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 7:10

10Be ə, ɔr-e me-ko̰ je tɨ pətɨ. Nɨngə me-majɨ lə Luwə kɨ e sie, ade kəm-kədɨ ta kəm Parawo̰ tɨ kɨ e ngar kɨ Ejɨpɨ tɨ. Adɨ Parawo̰ un-e ɨnde tə nje ko̰ɓe dɔnangɨ kɨ Ejɨpɨ tɨ, dɔ me kəy tɨ ləne pətɨ tɔ .