Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 7:16

16Təli kɨ sɨngəde rəi dɔnangɨ Kana tɨ, me ɓe-bo tɨ kɨ tɔe nə Sɨsəm. Dɨbi-de ɓe nɨn tɨ kɨ Abɨrakam ndogɨ kɨ la ji ngan lə Amɔr tɨ me ɓe tɨ kɨ Sɨsəm .