Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 7:29

29Lokɨ Mojɨ oo dɔ ta kɨn nɨngə, ɓəl rae, adɨ aw uwə lo kɨsɨ tə mba dɔnangɨ Madɨya̰ tɨ. Dɔnangɨ Madɨya̰ tɨ ə Mojɨ ta dəne ojɨ-n ngan je joo .