Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 7:30

30Ɓal kutɨ sɔ go tɨ nɨngə, malayka tḛḛ hɔy rɔe tɨ dɨlə lo tɨ, ɓasi kɨ dɔ mbal Sɨnay, dan ndon por tɨ mee gu tɨ kɨ ɨsɨ o̰ por.