Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 7:31

31Lokɨ Mojɨ oo nḛ kɨn nɨngə, ndɨle a̰y ur kakɨ. Mojɨ ge kadɨ n-oo nḛ kɨn majɨ adɨ ɔtɨ re ɓasi rɔ tɨ. Loe tɨ no̰o̰ ə oo ndɔ ndu Ɓaɓe ə nə: