Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 7:32

32“Mi Luwə lə kai je, Luwə lə Abɨrakam, Luwə lə Isakɨ, Luwə lə Jakobɨ.” Ɓəl dadɨ Mojɨ par par adɨ lo kadɨ un kəmne kɨ taa goto.