Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 7:34

34M-o kəm ko̰ lə dɨje ləm me ɓe tɨ kɨ Ejɨpɨ tɨ tɨ. M-o dɔ tɨmə kɨ ɨsɨ tɨməi rusɨ rusɨ, ə m-ur nangɨ m-re kadɨ m-taa-de m-ɨlə-de taa. Nɨngə kɨ ɓasɨne kɨn ɨre adɨ m-ɨlə-i Ejɨpɨ tɨ gogɨ .”