Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 7:36

36E ə tḛḛ səde kɨ ta kul nḛ ra je kɨ dəw asɨ ra al nɨm, kɨ ta kul nḛ kɔjɨ je nɨm, me ɓe tɨ kɨ Ejɨpɨ tɨ. Taa dɔ kagɨ lo kɨ ɨsɨ ɨndəi ba bo kasɨ gangi nɨm, dɔ kagɨ lo tɨ kɨ rai ɓal kutɨ sɔ dɨlə lo tɨ kɨn nɨm tɔ .