Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 7:37

37Taa e darɔ Mojɨ kɨ kare wa kɨn ɓəy ə, əl ngan Isɨrayəl je ə nə: “Luwə a tḛḛ kɨ nje kəl ta kɨ tane tɨ kare dansi tɨ səi je wa, kɨ a to tə mi be .”