Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 7:51

51Səi dɨje kɨ njé ta̰ rɔ je, ɨtḛḛi mesi al nɨm, ɨbəyi mbisi nɨm dɔ ta tɨ lə Luwə tə dɨje kɨ njé gər Luwə al be. Ɨtoi tə bawsi je wa be. Nḛ kɨn ə ɨra adɨ, ɨsi ta rɔ kɨ NDɨl Luwə tɨ, kɨ dɔ kagɨ lo je pətɨ.