Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 7:54

Tɨləi Etɨyən kɨ mbal tɔli-e

54Lokɨ njé gangɨ ta je kɨ bo lə Jɨpɨ je oi dɔ ta kɨ Etɨyən əl nɨngə, wongɨ rade ngay adɨ ngəi ngangɨde mur mur dɔe tɨ.