Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 7:55

55Nə Etɨyən kɨ rosɨ kɨ NDɨl Luwə, un kəmne ta kɨ dɔra̰ tɨ nɨngə oo pɨtɨ lə Luwə nɨm, taa oo Jəju kɨ a taa dɔ ji ko̰ Luwə tɨ nɨm tɔ.