Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 7:57

57Lokɨ oi dɔ ta kɨn nɨngə, uri kɔl kɨ ndude kɨ bo ə uti mbide dɔ ta tɨ lie, ə ɓuki-naa dɔe tɨ.