Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 7:58

58NDɔri-e awi sie taga gɨdɨ ɓe-bo tɨ, ə tɨləi-e kɨ mbal tɔli-e. Dɨje ka kɨn ɨyə̰i kɨbɨ je ləde rɔ ngon kɨ basa tɨ kɨ tɔe nə Sol.