Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 7:6

6Ta kɨ Luwə əl-e ə to kɨn: “NGakai je a ɨsi tə mba je dɔnangɨ tɨ kɨ rangɨ nɨm, dɨje a rai-de ɓəə tɨ nɨm, taa dɨje a adi-de ko̰ asɨ ɓal ɓu sɔ nɨm tɔ.”