Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 7:8

8Ɓa Luwə ade nḛ kɨlə mɨndɨ kɨ e kɨjə mɔtɨ. Be ə, lokɨ Abɨrakam ojɨ Isakɨ nɨngə ndɔ jijoo go tɨ, par ə ɨjə mɔte. Isakɨ ra be tɔ mbata ngone Jakobɨ. Jakobɨ ka ra be tɔ mbata ngane je kɨ əi gɨn Isɨrayəl je kɨ dɔgɨ gɨde e joo .