Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 7:9

9Nɨngə ni kɨ me ngan lə Jakobɨ tɨ ra adɨ gati kɨ ngoko̰de Jɨsəpɨ adɨ awi sie tə ɓəə me ɓe tɨ kɨ Ejɨpɨ tɨ tɨ. Nə Luwə e sie naa tɨ .